ریشه فناوری هراسی، ناشی از نگرانی در تغییر قدرت بازیگران است

آسیب‎‌دیدگان استفاده از پلتفرم‌های جدید، موج دوم فناوری هراسی را تشکیل می‌دهند. تغییر قدرت بازیگران و نگرانی از چگونگی بازتوزیع قدرت، از ریشه‌های اصلی فناوری هراسی به شمار می‌روند.

ادامه مطلب